ความเป็นมา

พินนะเคิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ คือองค์กรที่พร้อมแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือธุรกิจในการบริหารจัดการเครดิต และช่วยเหลือลูกหนี้ในการบริหารจัดการหนี้ ด้วยความเปิดเผย โปร่งใส ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบบริหารจัดการที่ตรวจสอบได้ กลยุทธ์ในการดําเนินงานของบริษัทพินนะเคิล แอสเซท แมเนจเมนท์ คือเรามุ่งเน้นที่จะคงความเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยการบริหารงานที่เป็นเลิศและมุ่งส่งเสริม ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และสถาบันการเงินที่ขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

บริษัท พินนะเคิล แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ ก่อตั้งขึ้นโดยกรรมการผู้บริหารในเครือไฮไลฟ์กรุ๊ป Hylife group เป็นบริษัทศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนประกอบกิจการในธุรกิจหลากหลายประเภท ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ การเงิน การพัฒนาที่ดิน การจัดการสินทรัพย์ การผลิต กลุ่มบริษัทในเครือHylife group ประกอบด้วยบริษัทย่อย 7 บริษัทได้แก่ Hylife IBC , Hylife Developments , Hylife Property Developments , Hylife Global food , Pinnacle Asset Management , Hylife Asset , DR. Hygiene Medical Products. โดยมีบริษัท Hylife IBC เป็นบริษัท โฮลดิ้งจัดการบริหารงานให้กับบริษัทในเครือทั้งหมด

2021
จัดตั้งบริษัท Pinnacle Asset Management (PAM)
2022
เริ่มต้นบริหารจัดการหนี้เสีย ด้วยทีมงานของพันธมิตร และฝ่ายกฎหมาย เพื่อติดตามหนี้ อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ
2023
ซื้อกิจการบริษัทติดตามหนี้สิน ที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพที่ดีเยี่ยม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ PAM
2024

ก้าวขึ้นเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนืออย่างมั่นคง

เตรียมตัวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

2025

เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ของประเทศไทยและสิงคโปร์

เป็นหนึ่งในบริษัทบริหารสินทรัพย์ ที่ดีที่สุดของประเทศไทย