พินนะเคิล จัดกิจกรรม Team Building สานสัมพันธ์และสร้างเสริมความแข็งแกร่งภายในองค์กร

  

เนื่องจากบริษัท พินนะเคิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ผู้บริหารงานระดับสูงจึงเน้นความสำคัญแก่บุคลากรของบริษัทด้วยการจัดกิจกรรม Team Building ยุคใหม่ ภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างความสุข เพื่อแก้ปัญหาการสื่อสารภายในองค์กรและเพิ่มทัศนคติเชิงบวก Growth mindset จัดขึ้นโดยทีมงานวิทยากรเฉพาะด้าน การจัดอบรมองค์กร บริษัท SMART TEAM BUILDING วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ บัฟฟาโล่ ไอแลนด์ รีสอร์ท Buffalo Island Resort อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ 

   

   

ในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วองค์ความรู้หลายอย่างก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปตามกันตลอดจนการแข่งขันของบริษัทต่างๆก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นการฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะแต่ละองค์กรต่างก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

               วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นฐานจนไปถึงองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับพนักงาน ให้ได้รับประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อปรับระบบการทำงานขององค์กรให้มีทิศทางเดียวกันเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการแข่งขันกับบุคคลอื่นๆร่วมไปถึงบริษัทคู่แข่งและช่วยลดต้นทุนในการประกอบการให้มากที่สุด 

                 ประโยชน์ของการฝึกอบรม
        บุคลากรสามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนเองและสร้างสรรค์ผลสำเร็จเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวมกันได้ง่ายขึ้น  องค์กรมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจนและไปในทางเดียวกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน แบ่งปันองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น สามารถช่วยลดต้นทุนในการประกอบการ เนื่องจากพนักงานมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา 

        สิ่งที่ควรทำให้เกิดในการจัดกิจกรรมสร้างทีม คือ ความรู้สึกอยากผสานความร่วมมือ ใช้การแข่งขันเป็นแรงเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเอง การถ่ายทอดทักษะความสามารถของแต่ละคน ไม่รู้สึกผิดเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น แต่ร่วมกันยอมรับผล และพร้อมที่จะแก้ไขข้อผิดพลาด สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้เกิดขึ้น แต่ถ้ากระบวนการกิจกรรมสร้าง”ประสบการณ์” ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นผลซึ่งเกิดจากพฤติกรรมที่แสดงออกมาในกิจกรรมแล้ว ย่อมนำไปสู่ความต้องการเปลี่ยนแปลงและขจัดพฤติกรรมที่ไม่ดีออกไป กิจกรรมก็จะกลายเป็นเครื่องมือทรงประสิทธิภาพในการสะท้อนตัวตนเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น 

           การมองหาวิธีสร้างองค์กรแห่งความสุข วิธีทำงานเพื่อสร้างสุข สิ่งที่ต้องเริ่มคือ การสร้างรอยยิ้มและความสุขจากความร่วมมือระหว่างกัน และแน่นอนกิจกรรมที่ดีที่สุดในการสร้างองค์กรเช่นนี้ ก็ต้องใช้เสียงหัวเราะ และความสนุกเป็นพลังในการขับเคลื่อนนั่นเอง 

พินนะเคิลจึงมีนโยบายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อร่วมสร้างกิจกรรมยุคใหม่ ที่อุดมไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสุข และสาระประโยชน์ด้วยกัน” 

 

กุญแจสำคัญของการทำกิจกรรม  

เพื่อสร้างทีมสัมพันธ์ที่ดี (Good Team Building) สร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน 

1.Task Achievement คือ การปฎิบัติภาระกิจให้สำเร็จลุล่วง 

2.Accuracy and Quality of Decisions คือ การตัดสินใจที่ถูกต้องและมีคุณภาพ  

3.Risk Taking คือ การเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ 

4.Motivation คือ การสร้างแรงจูงใจที่ดี เกิดกำลังใจในการทำภารกิจต่างๆ 

5.Speed of Learning คือ การเรียนรู้ได้ไว ประมวลผลแบบรวดเร็ว